• Robert Dąbrowski
  Wycena Nieruchomości
  Uprawnienia nr 5318
  -->
 • WYSOKA JAKOŚĆ
  BEZSTRONNOŚĆ, RZETELNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ
  Zadzwoń i sprawdź
 • FACHOWOŚĆ I PROFESJONALIZM
  INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA
  POUFNOŚĆ ZGROMADZONYCH DANYCH

O mnie

Szybka profesjonalna wycena nieruchomości
doradztwo, pośrednictwo, opinie oraz analizy rynku

Jestem absolwentem wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.
Z branżą nieruchomości jestem związany od 2005 roku, gdy przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną uzyskałem licencję zawodową Pośrednika w obrocie Nieruchomościami - nr 5051.
Od 2011 posiadam uprawnienia Zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego - uprawnienia nr 5318.
Od tego czasu nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w odpowiednich kursach i szkoleniach, co pozwala na ciągłe podwyższanie jakości świadczonych przeze mnie usług.
Należę do Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
oraz do Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami DOSPON.

Operaty szacunkowe sporządzane są na najwyższym poziomie, charakteryzują się dużą estetyką i czytelnością, a opracowywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa a także standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wykonane są z zachowaniem zasady poufności i tajemnicy zawodowej wynikającej z art. 175 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także z zachowaniem ochrony danych osobowych.

Dlaczego ja?

Oferuję szeroki zakres usług poprzez wycenę nieruchomości, doradztwo inwestycyjne, analizy rynku, analizy opłacalności w inwestycje. Zapewniam indywidulane podejście do każdego Klienta, profesjonalizm, konkurencyjne ceny oraz bezstronność. Jestem otwarty na inne wymagania Klienta

Obszar działania

Moje usługi są świadczone na terenie miasta Legnicy oraz powiatów przyległych. Na życzenie Klienta jestem otwarty na świadczenie usług w innych rejonach. O szczegóły proszę pytać drogą mailową lub za pomocą formularza kontaktowego

Cennik

Koszt wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem. Wynagrodzenie jest ustalane w umowie z Zamawiającym w zależności od nakładu pracy, stanu prawnego, dokumentów i innych czynników

 • Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami

  - art. 174.2 UGN -
 • Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

  - art 174.3 UGN -
 • Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych

  - art. 151.1 UGN -
 • przy założeniu, że strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy;

  - art. 151.1 UGN - cd. -
 • oraz
  upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.

  - art. 151.1 UGN - cd. -

OFERTA

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Określam wartość nieruchomości dla potrzeb kupna-sprzedaży, ubezpieczeń majątkowych, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat planistycznych i adiacenckich, zniesienia współwłasności i innych na życzenie Zamawiającego

DORADZTWO

Rekomendacje dotyczące kupna, sprzedaży, zamiany określonych dóbr, dywesyfikacji aktywów, sposobu zagospodarowania, aranżacji i architektury wnętrz.

ANALIZA RYNKU

Określenie atrakcyjności rynku i konkurencyjności, w tym: wielkość rynku, tempo rozwoju, rentowność, trendy, zestawienia i raporty.

OPINIE

Sporządzanie opinii o wartości nieruchomości, analiza opłacalności inwestycji, opracowanie ekspertyz dotyczących efektywności inwestowania i ich rozwoju, porady, konsultacje

INSPEKCJA NIERUCHOMOŚCI

Opracowanie o stanie nieruchomości mające na celu wykrycie wad nieruchomości, analiza prawna nieruchomości

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI

Pomoc w pośrednictwie kupna, sprzedaży czy zamiany nieruchomości, reprezentowanie Klienta, przygotowanie umów.

Zadzwoń i zapytaj o wycenę

+48 606-474-015

LEGNICA W LICZBACH

Wybrane aktualne statystyki z obszaru Legnicy


Ludność Legnicy


Powierzchnia w km2


Średnia cena 1 m2

Powierzchnia terenów
zielonych w ha

Dokumenty

Zbiór dokumentów na których opiera się rzeczoznawca dokonując wyceny

Zależy to ściśle od rodzaju wycenianej nieruchomości i celu wyceny.
Klienci często pytają mnie, jakie dokumenty potrzebują skompletować.
Poniżej zamieszczam więc wykaz dokumentów niezbędnych do wyceny w zależności od rodzaju nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku),
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej
 • mapa zasadnicza
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

Nieruchomości zabudowana- rynek wtórny

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza,
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja potwierdzająca przyjęcie budynku do użytkowania lub zgłoszenie budynku do użytkowania,
 • dokumentacja techniczna,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

nieruchomość zabudowana- rynek pierwotny

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o nabyciu spadku),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza,
 • dokument potwierdzający przeznaczenie nieruchomości – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • dokumentacja techniczna,
 • decyzja pozwolenia na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

nieruchomość lokalowa- rynek wtórny

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku),
 • dokumentacja inwentaryzacyjna stanowiąca o powierzchni lokalu (rzut lokalu, dane powierzchniowo – kubaturowe),
 • umowa najmu w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

nieruchomość lokalowa- rynek pierwotny

 • odpis z księgi wieczystej działki, na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla nieruchomości, na których realizowana jest inwestycja,
 • prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem.

spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej) w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • dokumentacja inwentaryzacyjna stanowiąca o powierzchni lokalu (rzut lokalu, dane powierzchniowo – kubaturowe),
 • umowa najmu w przypadku, gdy lokal jest przedmiotem najmu,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży (jeśli dotyczy).

Można nas również znaleźć

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ
+48 606-474-015

Dane kontaktowe

W celu umożliwienia Państwu łatwiejszego kontaktu.
proponujemy skorzystać z jednej z poniższych możliwości

Adres

Batalionu Zośka 30

59-220 Legnica

Telefon

+48 606-474-015

Copyright 2014-2019. All Right Reserved Robert Dąbrowski